KC Star Features Chen Huixian!

World Tai Chi Day 2009.