Visit our Taiji Family:

 • Grand Master Chen Zhenglei

  19th-generation Chen Family Grandmaster, 11th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  (Chen Huixian's Uncle and Teacher)
  English Website
  Chinese Website
  Chen’s Taichi Association: China
  Chen’s Taichi Association: North America
  Chen Zhenglei's Facebook Page

 • Mr. Wang Haijun

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Wang Hai-Jun Chen Taiji Academy
  Manchester, England
  www.wanghaijun.com

 • Mr. Zhang Dongwu

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Zhang Dongwu Chen Taiji Academy of Zhengzhou
  Zhengzhou, Henan Province, China
  www.zdwtj.com

 • Mr. Fu Nengbin

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Yangshou Tai Chi and Kung Fu School
  Yangshuo, Guangxi Province, China
  www.masterfu.net

 • Ms. Chen Juan

  20th-generation Chen Family Grandmaster, 11th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Daughter and Disciple of Chen Zhenglei
  Chen Style Taiji School, Southern Branch
  Guangzhou, Guangdong Province, China
  English
  Chinese

 • Mr. Liming Yue

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Chen Style Tai Chi Centre
  Manchester, England
  www.limingyue.com
  www.taichicentre.com

 • Mr. Jack Yan

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Jack Yan Taichi Studio
  Richmond Hill, Ontario, Canada
  tntkungfu.com

 • Mr. Peng Youlian

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Peng You Taiji Quan Association
  Thunder Bay, Ontario, Canada
  www.pengyou-taiji.ca

 • Mr. Leon Xu

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Sino-Wushu Academy
  Montreal, Canada
  www.sinowushuacademy.com

 • Mr. Jesse Tsao

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Tai Chi Healthways
  San Diego, California
  www.taichihealthways.com

 • Mr. Salvador A. de la Rosa

  Late Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  San Antonio Chen style Taijiquan
  San Antonio, Texas
  www.sachenstyle.com

 • Dr. Shin Lin

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Director of the Laboratory for Mind-Body Signaling and Energy Research
  Irvine, California
  mindbodylab.bio.uci.edu

 • Ms. Viola Brumbaugh

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Wise Orchid Martial Arts
  Seattle, Washington
  http://www.wise-orchid.com/

 • Mr. Patrick Martin

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Jade Dragon Tai Chi
  Flagstaff, Arizona
  www.jadedragontaichi.com

 • Professor Juan Vasquez Sanchez

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Latin American Association of Chen Style Tai Chi Chuan
  Lima, Peru
  www.taichienperuylatinoamerica.com

 • Mr. Mario Poehl

  Disciple of Chen Zhenglei and 12th-generation Inheritor of Chen's Taijiquan
  Chen Style Taijiquan
  Germany
  www.cstjq.deOther Great Chen Taijiquan Websites: